Συνεργασίες

 

   Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυμη Εταιρεία, με το διακριτικό τίτλο «ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε», ιδρύθηκε την 14/3/2004 (ΦΕΚ 2431/23.3.2004) με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Η.Σ (ηλεκτρικών στηλών) και Συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας μολύβδου - οξέως και νικελίου - καδμίου σύμφωνα με το νόμο 2939/2001. οδηγία 2006/66 ΕΚ σημείο 9 εισαγωγής.

Περισσότερα...

 

Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ (ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε.  ΑΕ), πρώην ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ,  αποτελεί ανώνυμη εταιρεία η οποία ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1998 και δραστηριοποιείται στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.) με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Περισσότερα...

 

Σκοπός της   ΕΔΟΕ είναι η συλλογική εκπλήρωση των υποχρεώσεων οι οποίες τίθενται στους Παραγωγούς αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών από τον Ν.2939/2001 και τοΠΔ116/2004(ΦΕΚ81α). Το σύστημα το οποίο λειτουργεί υπό την εποπτεία της ΕΔΟΕ είναι ένα ‘ανοικτό’ σύστημα., δηλαδή αποδέχεται συνεργασία με όλους τους οικονομικούς παράγοντες οι οποίοι διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και τις προϋποθέσεις πλήρους συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του ΠΔ116/2004 και της κείμενης Νομοθεσίας.

Περισσότερα...

 

Η INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος Ε.Π.Ε. με έδρα τη Θέρμη Θεσσαλονίκης δραστηριοποιείται στον τομέα των γεωπεριβαλλοντικών μελετών και έργων, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στις εξυγιάνσεις ρυπασμένων εδαφών και υπόγειων νερών και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, στην Θεσσαλονίκη, ως θυγατρική εταιρεία της INTERGEO Αυστρίας με σκοπό να προσφέρει ανάλογες υπηρεσίες και στην Ελλάδα και Κύπρο.

Περισσότερα...

 

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2003. Σκοπός της εταιρίας είναι η ανακύκλωση παλαιών υλικών μολύβδου (μολυβδόφυλλα, σωλήνες) και συσσωρευτών οχημάτων κάθε τύπου για την παραγωγή μολύβδου και κραμάτων αυτού καθώς και φύλλων μολύβδου.

Περισσότερα...

 

Η φιλοσοφία στην οποία βασίστηκε η ίδρυση και σημερινή λειτουργία της Ecoelastika σχετίζεται άμεσα με την αρχή της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού» με την έννοια ότι ο παραγωγός επωμίζεται την ευθύνη τόσο να οργανώσει τη διαχείριση των παλιών ελαστικών, όσο και να καλύψει το σχετικό κόστος, έχοντας ως ισχυρό κίνητρο να φροντίσει έτσι ώστε η διαχείριση των χρημάτων που διαθέτει να είναι η βέλτιστη δυνατή και να έχει τη μέγιστη αποδοτικότητα.

περισσότερα...